Senin, 15 Oktober 2007

Biologi

Awal mula istilah biologi
Istilah biologi dalam pengertian modern kelihatannya diperkenalkan secara terpisah oleh Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 1802) dan Jean-Baptiste Lamarck (Hydrogéologie, 1802). Istilah biologi itu sendiri sebenarnya telah ada pada 1800 oleh Karl Friedrich Burdach. Sebelumnya Ia juga muncul pada judul Jilid 3 buku Michael Christoph Hanov, yaitu Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia, terbit pada tahun 1766.
Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda "biologie", yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, bios ("hidup") dan logos ("lambang", "ilmu"). Dahulu (sampai tahun 1970-an) digunakan istilah ilmu hayat (yang berarti "ilmu kehidupan"), yang diambil dari bahasa Arab.
Objek kajian biologi sangat luas dan mencakup semua makhluk hidup, dan karenanya dikenal berbagai cabang biologi yang mengkhususkan diri pada setiap kelompok organisme, contohnya botani, zoologi, dan mikrobiologi. Berbagai aspek kehidupan dikaji. Ciri-ciri fisik dipelajari dalam anatomi dan fungsinya dalam fisiologi, perilaku dipelajari dalam etologi, baik pada masa sekarang dan masa lalu (dipelajari dalam biologi evolusioner dan paleobiologi), bagaimana mereka tercipta dipelajari dalam evolusi dan interaksi antarsesama mereka dan dengan alam sekitarnya dipelajari dalam ekologi. Dalam usaha untuk menjaga kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup diperlukan mekanisme pewarisan sifat, yang dipelajari dalam genetika. Saat ini bahkan berkembang aspek biologi yang mengkaji kemungkinan berevolusinya makhluk hidup pada masa yang akan datang dan kemungkinan adanya makhluk hidup di planet-planet yang lain (astrobiologi). Perkembangan teknologi memungkinkan pengkajian pada tingkat molekul penyusun organisme melalui biologi molekular serta biokimia, yang banyak didukung oleh perkembangan teknik komputasi melalui bidang bioinformatika.

Biologi adalah kajian mengenai benda hidup. Biologi menumpukan kepada ciri-ciri fizikal dan tabiat hidupan yang hidup pada masa kini dan masa silam, bagaimana mereka terhasil dan interaksi antara sesama mereka dan alam sekitar. Malah kini terdapat ahli biologi yang mengkaji kemungkinan haiwan yang akan berevolusi pada masa akan datang dan juga yang terdapat di planet-planet yang lain.
Perkataan biologi moden kelihatannya diperkenalkan secara terasing antara Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 1802) dan oleh Jean-Baptiste Lamarck (Hydrog‚ologie, 1802). Perkataan Biologi itu sendiri telah dikatakan dicipta pada 1800 oleh Karl Friedrich Burdach, tetapi ia muncul pada judul Jilid 3 buku Michael Christoph Hanov Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia, diterbitkan pada 1766. Pada masa kini, perkataan tersebut merangkumi bidang akademik yang lebih meluas yang sering dilihat sebagai bidang yang tersendiri.
Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari
kehidupan organisme mulai dari yang renik, mikrobiologi, tumbuhan, hewan, sampai
manusia, sehingga Biologi merupakan induk dan dasar dari ilmu-ilmu Pertanian dan
Kedokteran.
Selaras dengan matlamat dan objektif mata pelajaran Biologi, kandungan mata pelajaran ini memberi penekanan kepada pemahamam pengetahuan biologi yang kemas kini dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Dengan itu, pelajar mampu menghadapi dunia yang kian berorientasikan maklumat dan teknologi. Melalui kajian biologi juga, pelajar memahami akan bertanggungjawabnya sebagai pengurus alam demi keharmonian dan kesejahteraan hidupan sejagat.

Mata pelajaran Biologi ini memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran saintifik yang meliputi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam mempertingkatkan kemahiran proses sains, pelajar akan dilibatkan dengan kemahiran mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, merancang dan menjalankan kajian, mentafsir data dan maklumat, membuat inferens dan membuat keputusan. Dalam merancang dan menjalankan kajian amali, tumpuan diberi terhadap kemahiran membuat pemerhatian, perekodan, pengelasan data dan persembahan maklumat. Penguasaan kemahiran manipulatif melibatkan pelajar dalam pengendalian spesimen, radas makmal dan bahan kimia dengan teknik yang betul dan selamat. Penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif membolehkan pelajar mempertingkatkan lagi kemahiran pelajar dalam mengendalikan maklumat dan menyelesaikan masalah.

Biologi merupakan satu bidang keilmuan yang dinamik dan banyak menyumbang ke arah pembangunan masyarakat dan negara. Oleh itu, penggunaan pengetahuan biologi hendaklah berlandaskan sikap dan nilai murni agar dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bijaksana dalam membangunkan masyarakat dan negara. Sikap dan nilai murni yang ingin dipupuk ialah seperti hormat-menghormati, kejujuran, kerajinan dan bekerjasama, manakala nilai intrinsik seperti bersemangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih bersikap objektif dalam segala usaha, juga ditekankan. Di samping itu, sumbangan biologi terhadap kemajuan dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian hendaklah dihargai.

Pendekatan
Biologi merupakan satu bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia, benda-benda hidup dan interaksi di antara satu dengan lain. Berdasarkan hakikat ini, tiga aspek biologi telah dikenal pasti dalam pengolahan kandungan, iaitu :

(i)

Biologi untuk mengenal diri

Mengenali dan memahami diri merupakan teras kepada mata pelajaran ini.

Pemahaman ini merangkumi pemahaman tentang proses-proses yang

berlaku dalam diri, menyedari potensi dan kemampuan diri serta peranan

manusia sebagai pengurus alam.

(ii)

Biologi untuk mengenal persekitaran

Oleh kerana manusia wujud dan hidup dalam satu komuniti, pemahaman tentang benda-benda hidup dan proses yang berlaku di sekelilingnya adalah wajar.

Pemahaman ini membolehkan manusia menghargai peranan hidupan

dan bukan hidupan dalam kegiatan harian.

(iii)

Biologi untuk memahami interaksi di antara diri dengan

persekitaran

Ini membawa pemahaman bahawa manusia dan persekitarannya saling

bersandaran, di antara satu dengan lain demi mengekalkan

keseimbangan alam.

Bagi menentukan kandungan untuk mata pelajaran Biologi, penekanan dan aspek tersebut dijadikan prinsip organisasi kandungan. Oleh itu, kandungan ini diolah dalam empat tema seperti yang berikut :

A. MANUSIA DAN PENYENGGARAAN KEHIDUPAN

B. MANUSIA DAN KESINAMBUNGAN HIDUPAN

C. MANUSIA DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

D. MANUSIA DAN KESIHATAN SOSIAL

Pendekatan bertema ini dapat mengaitkan pengetahuan biologi dengan aplikasi, kemahiran saintifik dan nilai murni secara bersepadu. Kesepaduan unsur ini dapat memberi pemahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran biologi. Setiap tema mengandungi tajuk utama yang diperincikan untuk menunjukkan tumpuan dan skopnya. Kemahiran saintifik dan nilai murni merentasi pembelajaran kesemua tajuk itu.

Pengenalan

Biologi adalah kajian mengenai kehidupan. Biologi mempunyai liputan bidang penyelidikan yang luas:
pada skala atom skala molekul, melalui biologi molekul, biokimia
pada skala selular, melalui biologi sel
pada skala multi selular, melalui fisiologi, anatomi, dan histologi
pada aras pembangunan atau ontogeni setiap organisma, melalui biologi perkembangan (developmental biology)
pada tahap pewarisan antara ibu bapa dan keturunan melalui genetik
pada aras tabiat kumpulan melalui ethologi
pada aras keseluruhan populasi, melalui genetik populasi
di atas skala pelbagai spesies dari keturunan, melalui sistematik
pada aras populasi saling berkait dan habitat mereka melalui alam sekitar dan biologi evolusi
dan jangkaan melalui xenobiologi pada tahap hidupan selain di bumi.

Cakupan biologi

Pada masa kini, biologi mencakup bidang akademik yang sangat luas dan bersentuhan dengan bidang-bidang sainsyang lain, dan seringkali dipandang sebagai ilmu yang mandiri. Namun demikian, pencabangan biologi selalu mengikuti tiga dimensi yang saling tegak lurus: keanekaragaman (berdasarkan kelompok organisme), organisasi kehidupan (taraf kajian dari sistem kehidupan), dan interaksi (hubungan antarunit kehidupan serta antara unit kehidupan dengan lingkungannya).

Pembagian berdasarkan kelompok organisme

Makhluk hidup atau organisme sangat beraneka ragam. Taksonomi mempelajari bagaimana organisme dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan perbedaan yang dimiliki. Selanjutnya berbagai kelompok itu dipelajari semua gatra kehidupannya, sehingga dikenal biologi tumbuhan (botani), biologi hewan (zoologi), biologi serangga (entomologi), dan seterusnya.

Pembagian berdasarkan organisasi kehidupan
Kehidupan berlangsung dalam hirarki yang terorganisasi. Hirarki organisme dari yang terkecil hingga yang terbesar yang dipelajari dalam biologi adalah sebagai berikut:

· sel

· jaringan

· organ

· sistem organ

· individu

· populasi

· komunitas atau masyarakat

· ekosistem

· bioma.

Kajian-kajian subindividu mencakup biologi sel, anatomi dan cabang-cabangnya (sitologi, histologi dan organologi) dan fisiologi. Pembagian lebih rinci juga memungkinkan, misalnya anatomi dapat dikhususkan pada setiap organ atau sistem (biasa pada ilmu kedokteran): pulmonologi, kardiologi, neurologi dan sebagainya.

Tingkat supraindividu dipelajari dalam ekologi, yang juga memiliki pengkhususan tersendiri, seperti ekofisiologi atau "fisiologi lingkungan", fenologi, serta ilmu perilaku.

Pembagian berdasarkan interaksi

Hubungan antarunit kehidupan maupun antara unit kehidupan dan lingkungannya terjadi pada semua tingkat organisasi.

Prinsip

Biologi tidak sama seperti sistem hukan alam yang tidak berubah yang dijelaskan dengan matematik.Sistem Biologi mempunyai kecendurungan ramalan statistik terhadap sesuatu keadaan,tetapi mempunyai kecendurungan yang tidak konkrit seperti fizik - fizik,berkadar terus atau songsang; biologi tidak mempunyai berkadar terus atau songsang yang berterusan. Walaubagaimanapun,Biologi masih lagi mematuhi hukum alam seperti termodinamik dan pengabadian jisim.

Sains biologi bercirikan dan terdiri daripada konsep dan prinsip seperti kesejagatan, evolusi, kepelbagaian, kesinambungan, genetik, homeostasis, dan interaksi.

Bidang dalam Biologi

AnatomiAstrobiologiBiofizikBiogeografiBioinformatikBiokimiaBiologi lautBiologi molekul
Biologi perkembanganBiologi selBiologi strukturBiologi udaraBionikBotaniBioteknologiEkologi
EntomologiEpidemiologiFikologi (algologi) • Filogeni (filogenetik, filogeografi) • FisiologiFitopatologi
KladistikKorologiKriptozoologiKrustasologiLimnologiMalakologiMikrobiologi (bakteriologi) •
MamalogiMikologi/LikenologiMirmekologiMorfologiNeurosains (neuroanatomi, neuroetologi,
neurofisiologi, neurosains pengiraan, psikofizik, sains kognitif, sistem neurosains, sains tingkah-laku) •
Onkologi (kajian mengenai barah) • OntogeniOrnitologiPaleontologi (paleobotani, paleozoologi) • Patologi
Penyakit (penyakit berjangkit, penyakit genetik) • SitologiTaksonomiToksikologi (racun dan pencemaran) •
VirologiXenobiologiZoologi

Ilmuwan

Ilmuwan ialah orang yang bekerja dan mendalami dengan tekun / sungguh-sungguh bidang ilmu pengetahuan sains, yang termasuk didalamnya bidang natural sains/ ilmu alam dan sosial sains / ilmu sosial.

Para ilmuwan bisa bekerja dalam bidang sains yang berbeda. Di sini diberikan beberapa contoh: Mereka yang belajar fisika ialah fisikawan. Yang belajar kimia ialah kimiawan. Yang belajar biologi ialah biolog.

Bidang Biologi:

Alexander Fleming

Alfred Hershey

Antoni van Leeuwenhoek

Archibald Vivian Hill

Aristoteles

August Weismann

Camillo Golgi

Carl Woese

Charles Darwin

Charles Louis Alphonse Laveran

Charles Robert Richet

Sir Charles Scott Sherrington

Elias Magnus Fries

Ernst Haeckel

Francesco Redi

George Emil Palade

Gregor Mendel

Heinrich Wilhelm Schott

Hans Adolf Krebs

Ilya Ilyich Mechnikov

Jacques Monod

James Lovelock

Johann Wolfgang von Goethe

Lazzaro Spallanzani

Leonardo Da Vinci

Louis Pasteur

Martinus Beijerinck

Otto Fritz Meyerhof

Ronald Fisher

Rosalind Franklin

Walther Flemming

Robert Hooke

Robert Kerr

Robert Koch

Selman Waksman

Stuart Kauffman

Susumu Tonegawa

Thomas Henry Huxley

Thomas Stamford Raffles

Warwick Estevam Kerr